دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003573


7003573 شماره دانشجو
مهری نام
دارابی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1370 سال ورود
1375/1/20 تاریخ فارغ التحصیلی