دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003563


7003563 شماره دانشجو
الهام نام
دادور نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1370 سال ورود
1375/1/20 تاریخ فارغ التحصیلی