دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003553


7003553 شماره دانشجو
هادی نام
چهره عالم نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1370 سال ورود
1374/12/16 تاریخ فارغ التحصیلی