دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003543


7003543 شماره دانشجو
محسن نام
اقایی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1370 سال ورود
1374/11/12 تاریخ فارغ التحصیلی