دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003533


7003533 شماره دانشجو
جلال نام
اسماعیل خانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1370 سال ورود
1374/12/20 تاریخ فارغ التحصیلی