دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003523


7003523 شماره دانشجو
سیاوش نام
اسکندری فر نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1370 سال ورود
1376/2/14 تاریخ فارغ التحصیلی