دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003223


7003223 شماره دانشجو
ارش نام
امینی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1370 سال ورود
1375/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی