دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003213


7003213 شماره دانشجو
لیزا نام
امیریان نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1370 سال ورود
1376/7/20 تاریخ فارغ التحصیلی