دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003203


7003203 شماره دانشجو
ابوالفضل نام
امره بزچلویی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1370 سال ورود
1374/11/1 تاریخ فارغ التحصیلی