دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003183


7003183 شماره دانشجو
سیاوش نام
اسحقی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1370 سال ورود
1375/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی