دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003173


7003173 شماره دانشجو
پویا نام
ازاد نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1370 سال ورود
1375/6/12 تاریخ فارغ التحصیلی