دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003163


7003163 شماره دانشجو
محمدجعفر نام
احمدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1370 سال ورود
1375/7/29 تاریخ فارغ التحصیلی