دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7002783


7002783 شماره دانشجو
میترا نام
اسماعیل زاده کندجانی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات رشته تحصیلی
حرارت و سیالات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1370 سال ورود
1375/4/24 تاریخ فارغ التحصیلی