دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7002773


7002773 شماره دانشجو
شهرام نام
احمدزاده اصل نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات رشته تحصیلی
حرارت و سیالات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1370 سال ورود
1375/6/25 تاریخ فارغ التحصیلی