دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7002763


7002763 شماره دانشجو
علیرضا نام
ابراهیمی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات رشته تحصیلی
حرارت و سیالات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1370 سال ورود
1375/7/9 تاریخ فارغ التحصیلی