دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7002403


7002403 شماره دانشجو
امیر نام
اعتمادی نیا نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - عمران رشته تحصیلی
عمران گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1370 سال ورود
1375/10/9 تاریخ فارغ التحصیلی