دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7002353


7002353 شماره دانشجو
رضا نام
اهنگ نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - عمران رشته تحصیلی
عمران گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1370 سال ورود
1376/12/5 تاریخ فارغ التحصیلی