دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7002343


7002343 شماره دانشجو
مهدی نام
امامپورچاکری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - عمران رشته تحصیلی
عمران گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1370 سال ورود
1374/12/26 تاریخ فارغ التحصیلی