دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7002333


7002333 شماره دانشجو
مهدی نام
اکرمی خالدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - عمران رشته تحصیلی
عمران گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1370 سال ورود
1375/10/8 تاریخ فارغ التحصیلی