دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7002323


7002323 شماره دانشجو
سیدمحمد نام
افضلی موسوی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - عمران رشته تحصیلی
عمران گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1370 سال ورود
1374/12/27 تاریخ فارغ التحصیلی