دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7002313


7002313 شماره دانشجو
رامین نام
افتاده نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - عمران رشته تحصیلی
عمران گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1370 سال ورود
1375/2/16 تاریخ فارغ التحصیلی