دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7001543


7001543 شماره دانشجو
علی اصغر نام
اهنگرسریزدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - آب رشته تحصیلی
آب گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1370 سال ورود
1377/3/6 تاریخ فارغ التحصیلی