دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7001533


7001533 شماره دانشجو
محسن نام
اردستانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - آب رشته تحصیلی
آب گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1370 سال ورود
1376/2/13 تاریخ فارغ التحصیلی