دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7001523


7001523 شماره دانشجو
محمد نام
احمدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - آب رشته تحصیلی
آب گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1370 سال ورود
1375/5/6 تاریخ فارغ التحصیلی