دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7001373


7001373 شماره دانشجو
علی نام
اسفندیاری راد نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - مخابرات رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1370 سال ورود
1382/10/9 تاریخ فارغ التحصیلی