دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7001083


7001083 شماره دانشجو
پیام نام
ابراهیمی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - مخابرات رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1370 سال ورود
1375/4/26 تاریخ فارغ التحصیلی