دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7000633


7000633 شماره دانشجو
رضا نام
اذرم سا نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - قدرت رشته تحصیلی
قدرت گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1370 سال ورود
1376/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی