دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7000623


7000623 شماره دانشجو
سیامک نام
ابیضی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - قدرت رشته تحصیلی
قدرت گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1370 سال ورود
1375/9/26 تاریخ فارغ التحصیلی