دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7000223


7000223 شماره دانشجو
مجتبی نام
ازادی اردکانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - الکترونیک رشته تحصیلی
الکترونیک گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1370 سال ورود
1375/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی