دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7000213


7000213 شماره دانشجو
پیوند نام
ابدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - الکترونیک رشته تحصیلی
الکترونیک گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1370 سال ورود
1377/6/25 تاریخ فارغ التحصیلی