دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

6802123


6802123 شماره دانشجو
مهدی نام
کابلی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - مخابرات رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1368 سال ورود
1373/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی