دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

6602583


6602583 شماره دانشجو
حملت نام
گراگوسیان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - الکترونیک رشته تحصیلی
الکترونیک گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1366 سال ورود
1370/9/1 تاریخ فارغ التحصیلی