دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

6307083


6307083 شماره دانشجو
مهرداد نام
جلیلیان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1363 سال ورود
1370/11/1 تاریخ فارغ التحصیلی