دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی حیدری احسان 9214223
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی خدائی طراوت 9214403
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی/آموزش محور کارشناسی ارشد رحمتی جیرنده سیدکاوه 9203004
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد روشن ضمیر محمدرضا 9203324
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی زارع ارسلان 9215153
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی زمانی مهسا 9215193
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد ساری امین 9203564
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی شاکر مجید 9215723
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی شهبازی مستان آباد محمدحسین 9215913
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی صادقلو پوریا 9216033

قبلی 1 2 3 4 بعدی