دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی شاکر مجید 9215723
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد طهماسبی میلاد 9204454
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد عزیز احمد 9204674
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد فعلی مرجان 9205214
1392 مهندسی مواد- شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد لطفی حسین آبادی شهرام 9206214
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد مددی مینا 9206544
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی نریمانی چاران حامد 9218773

قبلی 1 2