دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی آرزومند آرمان 9212503
1392 مهندسی مواد- شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد آرمان میلاد 9200204
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی آقارضی درمنی آرمین 9212683
1392 مهندسی مواد- شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد احمدی معراج 9200084
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد بقایی شیرین 9201114
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد بیات نازنین زهرا 9201234
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی پارسی نگاه 9213353
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد پیچکا حمیدرضا 9201414
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی جعفری مصطفی 9213733
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد حدادی قهساره عماد 9201984

1 2 3 ... 4 بعدی