دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مواد- شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد آرمان میلاد 9200204
1392 مهندسی مواد- شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد احمدی معراج 9200084
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد بقایی شیرین 9201114
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد بیات نازنین زهرا 9201234
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد پیچکا حمیدرضا 9201414
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد حدادی قهساره عماد 9201984
1392 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی خدایی طراوت 9214403
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد/آموزش محور کارشناسی ارشد رحمتی جیرنده سیدکاوه 9203004
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد روشن ضمیر محمدرضا 9203324
1392 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد ساری امین 9203564

1 2 بعدی