دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی مواد دکتری تخصیصی آذربرمس مرتضی 9022026
1390 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی اسلامی هادی 9010503
1390 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی اسکندری حمیدرضا 9010473
1390 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی اصغری قره شیران فاطمه 9010583
1390 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی افتخاری نیلوفر 9010623
1390 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی امیرپناه محمد 9010803
1390 مهندسی مواد- شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد امیریان احمد 9000974
1390 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد پیامی گلهین علی 9001914
1390 مهندسی مواد- شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد ترابی نوری میثم 9002024
1390 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد تشکری فریبا 9002044

1 2 3 ... 5 بعدی