دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1386

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد اطاعتی امیر 8604054
1386 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد امیرکمالی مجیب 8604204
1386 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد بولوردی حمید 8604504
1386 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد تاتی خانیوردی فرج 8604014
1386 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد ربیعی بهنام 8608994
1386 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد سادات شکراب سیدمحسن 8604154
1386 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد سلیمانی سونیا 8604634
1386 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد عظیمی یانچشمه دانیال 8604334
1386 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد علی ویردیلو حسین 8604384
1386 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد عمرانی عماد 8604964

1 2 بعدی