دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد ادهمی فرشته 8500164
1385 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد بینش بهزاد 8500984
1385 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد حسن خان نیما 8501644
1385 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد رجبعلی زهره 8502394
1385 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد صحابی محمدحسن 8503424
1385 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد عبدی هنجنی سجاد 8503874
1385 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد گشتی سیدامید 8504904
1385 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد محسنی سهیل 8505114
1385 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد مستعد علی 8505374
1385 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد نظرنژادبجستانی محمد 8505984

1 2 بعدی