دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1384

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1384 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد آئینه روایی مرتضی 8406064
1384 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد ارجمندی بهزاد مهدی 8406074
1384 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد اسماعیل زاده کندجانی احمد 8400524
1384 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد زنگنه سعید 8406084
1384 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد صامعی جواد 8406044
1384 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد عارفیان نادعلی 8402524
1384 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد عبدوس حسن 8401694
1384 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد علی بیگی سمانه 8405274
1384 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد فضل علیپور فرهاد 8400534
1384 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد میرشاه قاسمی سیدحسام 8406054

1 2 بعدی