دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1383

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1383 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد احمدی شهرام 8309404
1383 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد امیرجهادی وحید 8309414
1383 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد بیدخوری موسی الرضا 8309344
1383 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد پیرایش نیما 8309354
1383 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد تیموری منوچهر 8309364
1383 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد حسینی سید دانیال 8309374
1383 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد رضایی آرش 8309424
1383 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد زرگران علیرضا 8309384
1383 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد علیزاده ذوالبین مریم 8309434
1383 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد نادری گلسا 8309454

1 2 بعدی