دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد دهقان همدان علی 8108984
1381 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد عباسی محمود 8108994
1381 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد فراهانی سعید 8109004
1381 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد محبتی جویباری عادل 8109014
1381 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد مشکات سیدعلی 8109024