دانش آموختگان دانشکده مهندسی و علم مواد ورودی سال 1380

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1380 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد بهمن پور امیرحامد 8009654
1380 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد صفایی امیر سعید 8010004
1380 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد متقی جواد 8009664
1380 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد مهرابی کامبیز 8009674
1380 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد میرزایی مسعود 8009684