دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1395

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1395 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی/آموزش محور کارشناسی ارشد عمادی سیدصادق 9308214