دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی/آموزش محور کارشناسی ارشد حدادی اهنگرکلایی سینا 9404024
1394 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی/آموزش محور کارشناسی ارشد رستم زاده سرشکه حامد 9405514
1394 مهندسی هوافضا- دینامیک پروازوکنترل/آموزش محور کارشناسی ارشد رضی نیا محسن 9405784
1394 مهندسی هوافضا- دینامیک پروازوکنترل/آموزش محور کارشناسی ارشد عباسی میشنی علیرضا 9408204
1394 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی/آموزش محور کارشناسی ارشد علی یاری مریم 9408764
1394 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک/آموزش محور کارشناسی ارشد گوهریان محمدی سیده کوکب 9410734
1394 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک/آموزش محور کارشناسی ارشد کریم پورضیا رضا 9410264