دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد افضلی مجید 9401564
1394 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی/آموزش محور کارشناسی ارشد تراکمه پگاه 9403084
1394 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد چهره ارا امیرحسین 9403724
1394 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد حبیبی سعید 9403954
1394 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد حبیبی گماسایی سجاد 9403984
1394 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی/آموزش محور کارشناسی ارشد حدادی آهنگرکلائی سینا 9404024
1394 مهندسی هوافضا- دینامیک پروازوکنترل کارشناسی ارشد حسنوند بهنام 9404084
1394 مهندسی هوافضا- دینامیک پروازوکنترل کارشناسی ارشد خرم بخت احسان 9404754
1394 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی/آموزش محور کارشناسی ارشد رستم زاده سرشکه حامد 9405514
1394 مهندسی هوافضا- دینامیک پروازوکنترل/آموزش محور کارشناسی ارشد رضی نیا محسن 9405784

1 2 3 بعدی