دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد روحی ارزفونی محمد 9203304
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد ریاضی علیرضا 9203364
1392 مهندسی هوافضا کارشناسی سبزی رویا 9215333
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد شانه ای هادی 9203894
1392 مهندسی هوافضا کارشناسی شفیعی مسعود 9215823
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد صابری نیا حسن 9204154
1392 مهندسی هوافضا کارشناسی صالحی زینب 9216063
1392 مهندسی هوافضا کارشناسی صحرائی صدیقه 9216103
1392 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد صداقت مسعود 9204294
1392 مهندسی هوافضا کارشناسی صفری بلیلی محمدحسین 9216243

قبلی 1 ... 3 4 5 ... 7 بعدی