دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد عشوری مقدم اسماعیل 9204774
1392 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد علی خانی محمدرضا 9204874
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد فصیحی مهدی 9205204
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد فلاح محمدرضا 9205224
1392 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد قلی تبارفرامرزی مجتبی 9205494
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد مشکاتی شهمیرزادی امیر 9206664
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد نادری آخورمه علیرضا 9207244
1392 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد نجف پور مجید 9207364
1392 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد نجفی پوریا 9207374
1392 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد وحیددستگردی محمدامین 9222574

قبلی 1 ... 2 3 4