دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد حسنی امیر 9202034
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد حسینی سربسی شهرام 9202214
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی/آموزش محور کارشناسی ارشد خرازی مهدی 9202404
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد خلیلی شجاعی شهاب 9202514
1392 مهندسی هوافضا کارشناسی درویش پور شاهین 9214653
1392 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی/آموزش محور کارشناسی ارشد رئیسی حامد 9203374
1392 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد رحمانی شیما 9202984
1392 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد رحیمی دلوند مجید 9203034
1392 مهندسی هوافضا کارشناسی رهنمای بهمبری خشایار 9215123
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی/آموزش محور کارشناسی ارشد روحپرور مصطفی 9203284

قبلی 1 2 3 4 ... 7 بعدی