دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی/آموزش محور کارشناسی ارشد رئیسی حامد 9203374
1392 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد رحمانی شیما 9202984
1392 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد رحیمی دلوند مجید 9203034
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی/آموزش محور کارشناسی ارشد روحپرور مصطفی 9203284
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد روحی ارزفونی محمد 9203304
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد ریاضی علیرضا 9203364
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد شانه ای هادی 9203894
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد صابری نیا حسن 9204154
1392 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد صداقت مسعود 9204294
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز/آموزش محور کارشناسی ارشد عاشوری حسین 9204484

قبلی 1 2 3 4 بعدی