دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد بخت آرش 9201014
1392 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد بخشائی کبیر 9201024
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز/آموزش محور کارشناسی ارشد بوجاریان مجید 9201144
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد بکران بهشت شهره 9201124
1392 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد جعفری مقدم امین 9201764
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد جعفری نیارکی ابوالفضل 9201774
1392 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد حسنی امیر 9202034
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد حسینی سربسی شهرام 9202214
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی/آموزش محور کارشناسی ارشد خرازی مهدی 9202404
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد خلیلی شجاعی شهاب 9202514

قبلی 1 2 3 4 بعدی