دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد باقلانی اسفندیار 9201004
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد بخت آرش 9201014
1392 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد بخشائی کبیر 9201024
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز/آموزش محور کارشناسی ارشد بوجاریان مجید 9201144
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد بکران بهشت شهره 9201124
1392 مهندسی هوافضا کارشناسی پرپینچی سیدامیر 9213383
1392 مهندسی هوافضا کارشناسی پزشکی سارا 9213413
1392 مهندسی هوافضا کارشناسی پورمشتاق مرضیه 9213463
1392 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد جعفری مقدم امین 9201764
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد جعفری نیارکی ابوالفضل 9201774

قبلی 1 2 3 ... 7 بعدی