دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد آزاد اسحاق 9200224
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد آزادفر میثم 9219274
1392 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد آقائی نژادرودبنه سیده سمانه 9200564
1392 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد اردکانی امین 9200184
1392 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد اسماعیلی میلاد 9200374
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد افتخاری کرزکی سیامک 9200474
1392 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد الهی عباس 9200654
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد امینی علی اکبر 9200764
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد اکبری مهیار 9200604
1392 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد باقلانی اسفندیار 9201004

1 2 3 ... 4 بعدی