دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 مهندسی هوافضا کارشناسی آل اسحق خواینی محمدصادق 9010733
1390 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد ابوالمعالی سیدکامبیز 9000154
1390 مهندسی هوافضا دکتری تخصیصی اثباتی امیرحسین 9023646
1390 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد احمدزاده مریم 9000214
1390 مهندسی هوافضا کارشناسی اصل باغ ریحانه 9010603
1390 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد افضل نژاد امید 9000704
1390 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد امین بهروز 9000984
1390 مهندسی هوافضا کارشناسی امین فر کیارش 9010823
1390 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد ایجادی رامین 9001084
1390 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی/آموزش محور کارشناسی ارشد ایزدیان اسفرجانی سوده 9001124

1 2 3 ... 9 بعدی