دانش آموختگان دانشکده مهندسی هوافضا ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 مهندسی هوافضا کارشناسی آقاجانی زینب 8814073
1388 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی دکتری تخصیصی آهنگر مهدی 8808056
1388 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد اثباتی لواسانی رضا 8804384
1388 مهندسی هوافضا کارشناسی احسن اصفهانی نفیسه السادات 8815723
1388 مهندسی هوافضا کارشناسی احمد پور رودسری مجتبی 8821163
1388 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد اسمعیلی علی اصغر 8804444
1388 مهندسی هوافضا کارشناسی اشرف سجادی سید محمد فاروق 8821173
1388 مهندسی هوافضا-جلوبرندگی دکتری تخصیصی افضلی خشکبیجاری بابک 8808086
1388 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد اله دادی خیری امیر 8804564
1388 مهندسی هوافضا کارشناسی الهام محمدصادق 8821463

1 2 3 ... 14 بعدی